Etyka

KODEKS ETYKI 

 

IMPRODEX

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 Logo pogrubione200x200

Opracowany: Kwiecień 2018

 

Niniejszy Kodeks Etyki określa zasady postępowania skierowane do wszystkich pracowników IMPRODEX niezależnie od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu, czasu zatrudnienia oraz wykonywanej pracy. Kodeks ten ma być przewodnikiem mającym pomóc w przestrzeganiu przyjętych standardów etycznych. Część z zawartych tu zasad opiera się na wymaganiach zawartych w Kodeksie Pracy  wobec czego naruszenie ich może skutkować sankcjami karnymi zgodnymi z literą prawa pracy. Naruszenie pozostałych zasad zawartych w niniejszym kodeksie w zależności od swej wagi będzie spotykało się z różnymi krokami dyscyplinarnymi.

 

***

 

Kierując się zasadami poszanowania prawa i odpowiedzialności w relacjach biznesowych oraz ając poczucie odpowiedzialności za wpływ na otoczenie, deklarujemy stosowanie się do następujących zasad:

 

UCZCIWOŚĆ

 

Zobowiązujemy się do uczciwego postępowania w relacjach z pracownikami, klientami i dostawcami. Zapewniamy równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego. W relacjach z klientami i dostawcami budujemy atmosferę ufności w oparciu o przejrzyste i jasne zasady, które stosujemy. Naszą działalność w aspekcie finansowym, peracyjnym i biznesowym prowadzimy w oparciu o zasady poszanowania prawa i interesariuszy. 

 

ODPOWIDZIALNOŚĆ

 

W swych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością za powierzone zadania, budując wartość i dobrą renomę firmy, a dbając o swój rozwój bierzemy pod uwagę gospodarność i oszczędność energii oraz zasobów naturalnych. Kładziemy nacisk na dbałość o powierzone narzędzia i miejsce pracy, tak by zawsze było bezpieczne dla pracowników. Dbamy o informacje stanowiące tajemnicę firmy, by nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

 

JAWNOŚĆ

 

Zapewniamy pracownikom dostęp do informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania powierzonych im zadań, czytelnie określając ich uprawnienia oraz obowiązki. W działaniach strategicznych kładziemy nacisk na transparentność i właściwe uzasadnianie podejmowanych decyzji, mających wpływ na pracowników. Jako IMPRODEX przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym przepisów zakazujących dyskryminacji i nękania oraz tych wymagających odpowiedniego uwzględniania różnic płci, pochodzenia etnicznego, wieku, wiary, stopnia sprawności, poglądów politycznych i orientacji seksualnej oraz innych cech osobowych chronionych przez prawo.

Dbamy o ochronę danych osobowych pracowników. Przetwarzamy je i ujawniamy wyłącznie do celów zgodnych z przepisami prawa.

Przestrzegamy przepisów i regulacji dotyczących praw człowieka, pracy osób młodocianych, pracy kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

 I ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

(ANTI-BRIBERY AND WHISTLE BLOWING POLICY)

 

Zarząd IMPRODEX deklaruje politykę zerowej tolerancji dla wszelkich działań korupcyjnych we wszystkich obszarach swojej działalności. Ponadto jednoznacznie deklaruje, że wszyscy pracownicy są równi względem ustalonych zasad, a standardy uczciwości oraz przejrzystości w działaniu obowiązują wszystkich niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Zarząd IMPRODEX deklaruje brak zgody na nadużycia i nie akceptuje zachowań osób, które nadużyć się dopuszczają.

Zarząd IMPRODEX zobowiązuje wszystkich zatrudnionych do przestrzegania zasad zawartych w treści niniejszego dokumentu, a także do: zapobiegania, zgłaszania 

i zwalczania nadużyć o charakterze korupcyjnym, mogącym zachodzić w związku 

z działaniami w relacjach z partnerami biznesowymi, klientami, dostawcami, innymi kontrahentami, ale również pracownikami. 

ZASADY POLITYKI

 

Pracownicy IMPRODEX nie przyjmują korzyści materialnych i niematerialnych 

(w dowolnej formie i postaci np. pieniędzy, podarunku, nagrody, wyjazdu, itp.) 

w celu uzyskania przez innych korzyści za realizację zobowiązań, kontraktów, awansów, pracy, w podziękowaniu, ani w żadnym innym. 

Pracownicy IMPRODEX nie oferują, nie obiecują, nie nakłaniają i nie nagabują osób bezpośrednio związanych z działalnością firmy (np. klienci, kontrahenci, dostawcy), pracowników oraz innych osób trzecich do przyjęcia korzyści zarówno materialnych, jak i niematerialnych, w zamian za uzyskanie preferencyjnego traktowania, uzyskanie informacji, zdobycie kontraktu, awansu, czy żadnego innego celu.

 

DOBRE PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE

 

Zarząd IMPRODEX mając świadomość zagrożeń korupcyjnych związanych 

z funkcjonowaniem firmy, dba o podnoszenie świadomości pracowników 

w obszarach takich jak identyfikacja i przeciwdziałanie nadużyciom, a także przestrzega ich przed zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi z działań 

o charakterze korupcyjnym.

Zarząd IMPRODEX identyfikuje potencjalne działania korupcyjne i je eliminuje.

  Aby rozpoznawać, ujawniać i przeciwdziałać sytuacjom niepożądanym Zarząd IMPRODEX tworzy politykę zgłaszania nieprawidłowości (WHISTLE-BLOWING POLICY).

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

WHISTLE BLOWER to osoba ujawniająca szerszemu gronu osób informacje dotyczące podejrzewanych nieprawidłowości w organizacji, w której jest zatrudniona. W swym działaniu ma się ona kierować - w odróżnieniu od donosiciela – wyłącznie dobrymi intencjami i brakiem bezpośredniego interesu w ujawnieniu nieprawidłowości.

POTENCJALNE  NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Wszelkie zachowania czy sytuacje, które pozostają wątpliwe, a niniejszy Kodeks Etyki lub polityka antykorupcyjna ich jednoznacznie nie omawia, można skonsultować z bezpośrednim przełożonym, bądź Zarządem firmy, którzy potraktują zgłoszenie jako poufne. 

Do zgłaszania nieprawidłowości zostaje także stworzony adres mailowy: etyka@improdex.pl, na który można wysyłać swoje spostrzeżenia.

 

MOŻLIWE POTENCJALNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY TO MIEDZY INNYMI:

 

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy, a przez to narażanie siebie i współpracowników na zagrożenia utraty zdrowia lub życia. 

praca pod wpływem środków odurzających.

i inne.  

 

MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODNOŚNIE RELACJI 

Z KLIENTAMI TO MIEDZY INNYMI

 

przyjmowanie korzyści majątkowych od dostawców i klientów, 

nieuczciwe praktyki handlowe, 

dyskryminacja klientów i dostawców, 

fałszowanie i udostępnianie bez zgody klienta jego własności oraz dokumentacji,

przekupstwo, 

wszelkie inne niewymienione nieetyczne działania. 

 

MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODNOŚNIE RELACJI 

Z PRACOWNIKAMI TO MIEDZY INNYMI

 

odnośnie rekrutacji:

-nepotyzm

-oferowanie wykorzystywania zajmowanego stanowiska do osiągnięcia własnych celów

-dyskryminacja

-inne.

odnośnie relacji z innymi pracownikami możliwe działania nieprawidłowe to: 

-akty przemocy, w tym agresja słowna

-molestowanie seksualne

-mobbing 

-prześladowanie

-dyskryminacja

-inne niewymienione nieetyczne działania.  

     

MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODNOŚNIE PRACY W FIRMIE 

TO MIEDZY INNYMI

 

wykorzystywanie materialnych zasobów firmy do własnych celów bez zgody przełożonych,

świadome narażanie firmy na straty,

sabotowanie jakości pracy swojej lub innych w celu uzyskania własnych korzyści,

wszelkie inne niewymienione nieetyczne działania. 

 

 

Podczas zgłaszania wątpliwości i nieprawidłowości zgłaszający ma prawo podjąć decyzję o podaniu swoich danych lub o zachowaniu anonimowości. Jeżeli jednak postanowi ujawnić swoje dane osobowe, IMPRODEX zapewnia zachowanie poufności, co do jego tożsamości.

Dopóki główną motywacją osoby zgłaszającej nieprawidłowości jest ochrona bezpieczeństwa pracowników, przestrzeganie prawa i interesów IMPRODEX, dzielenie się swoimi uzasadnionymi podejrzeniami czy zaobserwowanymi potencjalnymi nieprawidłowościami nie będzie uznane za zgłoszenie nieprawdziwe.  Zgłaszanie informacji fałszywych lub w złej wierze jest zabronione. Osoby dokonujące zgłoszeń nieprawdziwych, mających na celu zaszkodzenie osobom trzecim, będą podlegały postępowaniu dyscyplinarnemu. 

 

 

Zamknij

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.